Skip to content Skip to footer

Jak się ochronić przed nieuczciwym najemcą mieszkania?

W Internecie znaleźć można wiele historii o nieuczciwych najemcach, którzy nie płacą czynszu, a dodatkowo nie chcą się wyprowadzić. Niestety wciąż wielu właścicieli mieszkań ma takie doświadczenia. Jakich zatem można użyć narzędzi, aby uchronić się przed nierzetelnymi lokatorami wykorzystującymi przychylne im prawo do życia na cudzy koszt?

Diabeł tkwi w umowie

Umowa reguluje stosunki pomiędzy wynajmującym a najemcą, a właściwie sporządzona, będzie chroniła interesy obu stron. Z punktu widzenia właściciela nieruchomości najważniejszą kwestią powinno być zabezpieczenie swoich interesów w momencie kiedy lokator okazuje się problematyczny, lub nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań finansowych. Otóż w przypadku zwykłej umowy najmu procedura eksmisji jest długotrwała. Nieuczciwy najemca musi zostać poinformowany pisemnie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego. Będzie miał on wyznaczony dodatkowy miesięczny termin na spłatę zaległości. Dopiero w momencie zignorowania tego pisma, właściciel może podjąć kolejne stosowne środki, jak skierowanie sprawy do sądu, wystąpić o klauzulę wykonalności, a następnie złożyć wniosek o eksmisję do komornika sądowego. Bez wątpienia jest to czasochłonny proces.

W przypadku kłopotów, w znacznie lepszej sytuacji będą właściciele nieruchomości, którzy zdecydowali się podpisać z lokatorem umowę najmu okazjonalnego, gdyż przewiduje ona uproszczoną procedurę eksmisji z pominięciem skierowania sprawy do sądu. Otóż w przypadku najmu okazjonalnego ustawodawca zadbał o uproszczenie procedury eksmisji, a to za sprawą dołączanego do umowy poświadczonego notarialnie oświadczenia najemcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji i wskazania lokalu, do którego może zostać on eksmitowany. Lokator godzi się tym samym na opuszczenie nieruchomości w wyznaczonym przez wynajmującego terminie, wiedząc, że nie przysługuje mu prawo do lokalu zastępczego czy socjalnego. W przypadku problemów właściciel składa jedynie wniosek o nadanie wykonalności aktowi notarialnemu, a po pozytywnym jego rozpatrzeniu może bezpośrednio udać się do komornika.

Nierzetelny najemca – jak się bronić?

Jedną z form zabezpieczenia interesów może być prośba o referencje, choć w Polsce wciąż należy to raczej do rzadkości. Tymczasem nie muszą być one sporządzone na piśmie, a wystarczy jedynie numer telefonu. Potencjalny uczciwy najemca nie powinien mieć problemu z taką formą weryfikacji.

Koniecznym załącznikiem do umowy jest protokół zdawczo-odbiorczy dokumentujący faktyczny stan mieszkania i jego wyposażenia. Okazuje się on szczególnie istotny w przypadkach sporu dotyczącego powstałych w lokalu zniszczeń. Częstym elementem takiego dokumentu są zdjęcia nieruchomości i znajdujących się w niej sprzętów.

Potencjalne zniszczenia i zaległości w płaceniu czynszu pomoże pokryć wpłacona przez kolatora kaucja, która wciąż pozostaje najpopularniejszą formą zabezpieczenia umowy najmu. Warto też rozważyć wymóg wykupienia przez potencjalnych najemców dedykowanego ubezpieczenia OC.

Napisz komentarz

0.0/5